Regulamin serwisu internetowego SPRAWDZENI.PL

Użytkownik, który zamierza korzystać z serwisu internetowego sprawdzeni.pl zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowania wszystkich postanowień w nim zawartych. Przystępując do korzystania z Serwisu Sprawdzeni.pl uznaje się, że akceptujesz niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego ("Regulamin") oraz zobowiązujesz się do przestrzegania jego postanowień.

§ 1.
[Definicje]

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
Spółka lub Administrator – GK BETA sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Biegańskiego 29/13, kod: 80-807, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem KRS: 0000555910, NIP: 5833179132, REGON: 36137871800000. Spółka jest Administratorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych. Serwis lub sprawdzeni.pl – serwis prowadzony przez Spółkę dostępny pod adresem www.sprawdzeni.pl, którego właścicielem oraz administratorem jest spółka GK BETA sp. z o. o.. Serwis internetowy z jednej strony pozwala użytkownikom indywidualnym na sprawne wyszukiwanie przedsiębiorców oraz usług świadczonych w określonym obszarze geograficznym lub danej lokalizacji, a z drugiej strony pozwala użytkownikom biznesowym na zamieszczanie danych i ofert. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, która ukończyła 18 rok życia, każdą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Rejestracja – procedura zakładania konta w Serwisie. Użytkownik po dokonaniu Rejestracji uzyskuje status tzw. Zarejestrowanego Użytkownika. Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu sprawdzeni.pl Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Serwis pod unikalną nazwą (login) konto, będące zbiorem informacji, w tym dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.

§ 2
[Przedmiot Regulaminu]

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Serwisu dostępnego na stronie internetowej www.sprawdzeni.pl oraz z usług i funkcjonalności, które są oferowane w ramach Serwisu.

§ 3
[Obowiązek akceptacji Regulaminu przez Użytkownika]

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować wszystkie jego postanowienia. Poprzez korzystanie z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia i jest nimi związany.

§ 4
[Polityka Prywatności]

Użytkownik oświadcza, że przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu lub oferowanych w jego ramach usług i funkcjonalności zapoznał się z dokumentem Polityka Prywatności i akceptuje jego postanowienia.

§ 5
[Rejestracja]

1. Korzystanie z Serwisu w podstawowym zakresie nie wymaga Rejestracji. Jednocześnie część funkcjonalności i usług oferowanych w Serwisie jest dostępna wyłącznie dla Zarejestrowanych Użytkowników.
2. Użytkownik, który przystępuje do procedury Rejestracji w celu pełnego korzystania z Serwisu zobowiązany jest podać wszystkie wymagane w formularzu rejestracyjnym dane. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że wszystkie podawane przez niego dane są zgodne z prawdą.

§ 6
[Kwestie techniczne]

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Serwis Sprawdzeni.pl wykorzystuje je w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

§ 7
[Dostęp do Serwisu oraz usług i funkcjonalności]

1. Dostęp do Serwisu oparty jest o tymczasowe regulacje. Spółka ma nieograniczone prawo wycofać lub zawiesić oferowane przez siebie usługi lub funkcjonalności w dowolnym momencie bez obowiązku uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników.
2. Spółka nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności jeśli z jakiegokolwiek powodu Serwis będzie niedostępy, to samo dotyczy oferowanych przez Serwis usług lub funkcjonalności, bez względu na okres wystąpienia przerwy w dostępie do nich, jak i bez względu na okres jej trwania.
3. Administrator zastrzega sobie również prawo zaostrzenia dostępu do całego Serwisu, jak i do jego części, w dowolnym momencie bez podawania przyczyny.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywanie czasowego zawieszenia świadczenia usług w celu dokonania okresowych przerw technicznych.

§ 8
[Brak dostępu]

Administrator zastrzega sobie prawo do odebrania Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu w każdym czasie bez podawania przyczyn.

§ 9
[Zamieszczanie treści w Serwisie]

1. W ramach usług i funkcjonalności Serwisu Zarejestrowany Użytkownik uzyskuje możliwość zamieszczania w Serwisie treści oraz komentarzy.
2. Wszelkie aktywności Zarejestrowanego Użytkownika w Serwisie odbywają się wyłącznie na odpowiedzialność Zarejestrowanego Użytkownika
3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
4. Użytkownik jest także w pełni odpowiedzialny za wszelką swoją aktywność (dokonywaną za pośrednictwem lub przy użyciu Serwisu) w tym przede wszystkim ale nie wyłącznie za zamieszczane w Serwisie treści, oraz za wszelkie konsekwencje tych działań.
5. Administrator ma prawo do kontrolowania treści umieszczanych przez Użytkowników w Serwisie w celu sprawdzenia zgodności zamieszczonych treści z Regulaminem, umową oraz przepisami prawa.
6. Administrator ma prawo usuwać wszelkie materiały i treści zamieszczone przez Użytkowników, które według jego uznania będą niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub niezgodne z prawem. W każdym momencie bez podania przyczyny.

§ 10
[Prezentacja ofert]

1. Użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prawdziwość i legalność danych zamieszczanych przez niego w serwisie Sprawdzeni.pl.
2. Oferty przedsiębiorców prezentowane są Użytkownikom w określonej kolejności. Jako pierwsze wyświetlane są oferty przedsiębiorców, którzy wykupili opcję promowania, a w dalszej kolejności oferty pozostałych przedsiębiorców. Na kolejność prezentacji oferty wpływ ma ponadto liczba rekomendacji dla danego przedsiębiorcy, kompletność rekordu/wpisu dotyczącego konkretnego przedsiębiorcy, odległość od lokalizacji Użytkownika lub kolejność alfabetyczna.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia, lub zablokowania Konta w przypadku naruszania przez Użytkownika przepisów prawa, bądź postanowień niniejszego Regulaminu. W każdym momencie bez podania przyczyny.

§ 11.
[Płatności]

1. Promowanie ofert w serwisie odbywa się po uiszczeniu płatności przez Użytkownika z góry, na podstawie wybranej opcji promowania oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Ceny zamieszczone w Serwisie są cenami brutto.

§ 12
[Obowiązek przestrzegania prawa]

1. Użytkownik nie może korzystając z Serwisu lub oferowanych przez Serwis usług lub funkcjonalności podejmować żadnych działań, ani też przesyłać jakichkolwiek materiałów , czy zapisów, które:
a) są sprzeczne z prawem,
b) naruszają przyjęte normy społeczne lub obyczajowe,
c) zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe,
d) naruszają prawa osób trzecich,
e) zawierają wirusy lub pliki mogące uszkodzić pracę komputera, programów komputerowych lub pogorszyć ich pracę.
2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.
3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność treści zamieszczane niezgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu. W przypadku wykrycia przez Administratora takich treści, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań niezbędnych w celu ich usunięcia i zadośćuczynienia przepisom prawa.

§ 13
[Odpowiedzialność]

1. Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną w związku z korzystaniem z Serwisu. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Użytkownik, po zawiadomieniu go przez Administratora, zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do niezwłocznego wyjaśnienia zasadności roszczeń osób trzecich oraz do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich.
2. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Serwisowi, Spółce lub osobom trzecim w związku z naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Spółce wszelkich zasądzonych kwot, w tym także odsetek, kosztów za postępowanie procesowe, kosztów sądowych, obsługi prawnej, wynikających z naruszenia praw osób trzecich w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu.

§ 14
[Opinie]

1. Treści zapisów umieszczonych w Serwisie przez Użytkowników nie stanowią opinii Administratora ani Serwisu oraz nie są tożsame z działalnością i poglądami Serwisu i Administratora
2. Treści ocen oraz odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Serwis sprawdzeni.pl
3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczone przez siebie opinie i odpowiedzi.
4. Oceny oraz odpowiedzi powinny być zredagowane w czytelny i precyzyjny sposób, a ich treść powinna być zgodna z zasadami zapisanymi w niniejszym regulaminie oraz jego załącznikami.
5. Administrator nie ingeruje w treści ocen oraz odpowiedzi. Administrator ma prawo usunąć ocenę lub odpowiedź, na zasadach przewidzianych przepisami prawa, w tym gdy narusza ona dobre obyczaje, lub dobra osobiste, a także gdy sprzeczna jest z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

§ 15
[Oświadczenia Użytkownika]

1. Jeżeli Użytkownik zostanie poproszony o podanie w Serwisie swoich danych osobowych oświadcza, że:
a) są one zgodne z prawdą,
b) wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Spółkę swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926. z późn. zm.) i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.). Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych jest dobrowolna. Dane osobowe będą przechowywane na serwerze wskazanym przez Spółkę. Podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002, Nr 144 poz. 1204 z późn. zm) będzie Spółka.
2. Użytkownik może w każdym czasie domagać się dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, zmiany jak również żądać zaprzestania ich przetwarzania, zwracając się pisemnie na adres: Biegańskiego 29/13, 80-807 Gdańsk, lub na adres e-mail: rodo@sprawdzeni.pl
3. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na bezterminowe wykorzystanie i przetwarzanie przekazanych przez niego danych oraz wykorzystania przez Spółkę danych do świadczenia Usług w tym także do przesyłania Użytkownikowi informacji o charakterze reklamy.
4. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na wykorzystanie przez Serwis mechanizmu „Cookies”. Wszystkie zasady korzystania przez Serwis z plików Cookies zamieszczone są w Polityce Plików Cookies .

§ 16
[Rezygnacja Użytkownika]

1. Użytkownik jest uprawniony do zrezygnowania w każdej chwili z korzystania z Serwisu.
2. Po usunięciu Konta przez Użytkownika, wszelkie jego dane pozostają na serwerze, w celu umożliwienia odzyskania przez Użytkownika jego Konta w przyszłości.

§ 17
[Zmiany Regulaminu]

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej www.sprawdzeni.pl.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, wcześniejszego informowania Użytkownika. Zmiana staje się skuteczna w momencie opublikowania w Serwisie zmienionego Regulaminu. Wszelkie czynności rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach ustanowionych przez wersję Regulaminu aktualną w momencie jej rozpoczęcia.

§ 18
[Reklamacje]

1. Użytkownik może kierować wszelkie pytania, uwagi oraz reklamacje do Działu Obsługi Klienta za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie lub na adres mailowy: kontakt@sprawdzeni.pl
2. Reklamacje należy zgłaszać w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenie stanowiącego podstawę do reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.
4. Jeżeli podanie przez Użytkownika w reklamacji dane wymagają uzupełnienia Administrator zwróci się do Użytkownika o wskazanie w określonym terminie dodatkowych informacji.
5. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa w § 18 pkt 3, Administrator zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
6. Decyzja podjęta przez Administratora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
7. Administrator ani Serwis nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Użytkownicy w celu uzyskania dostępu do Serwisu, lub korzystania z usług informatycznych. Reklamacje związane z usługami telekomunikacyjnymi mogą być kierowane wyłącznie do odpowiedniego operatora i rozpatrywane na zasadach przewidzianych przez danego operatora we właściwych regulaminach oraz przepisach prawa.

§ 19
[Spory]

1. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu przez Administratora na rzecz użytkownika jest prawo polskie
2. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów między Administratorem a Użytkownikiem, wynikłych z zawartej pomiędzy nimi umowy, jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.

§ 20
[Dane osobowe]

1. Spółka jest właścicielem danych osobowych, rozumianych jako wszelkie informacje podawane lub udostępniane przez Użytkownika w czasie wizyty na stronie, wszystkich użytkowników, którzy odwiedzają Serwis.
2. Spółka przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji jak najlepszej realizacji usług świadczonych przez Serwis, oraz w celach marketingowych Spółki oraz jej partnerów handlowych.
3. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne w celu wykonywania obowiązków kontraktowych Spółki.
4. Wszelkie prawa do Bazy Danych przysługują Spółce. Użytkownicy mają dostęp do danych zgromadzonych w Bazie Danych poprzez Wyszukiwarkę oraz świadczone w ramach Serwisu Usługi wyszukiwawcze. Dane uzyskane w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia do innej bazy danych, do innego publicznego komercyjnego rozpowszechniania ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, opracowania Bazy Danych oraz inne związane z nią czynności konieczne do świadczenia Usług wyszukiwawczych mogą być dokonywane wyłącznie przez Spółkę lub podmioty działające na jej zlecenie.

§ 21
[Postanowienia końcowe]

1. Wszystkie nagłówki Regulaminu zostały umieszczone wyłącznie w celu ułatwienia orientacji i nie mają wpływu na interpretację postanowień Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.