Polityka Prywatności

Szanujemy i chronimy prywatność i bezpieczeństwo naszych Użytkowników oraz tych, którzy korzystają z naszej strony internetowej.

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje dane przekazane za pośrednictwem serwisu internetowego Sprawdzeni.pl, prowadzonego odpowiednio pod adresem www.sprawdzeni.pl, w szczególności w celu świadczenia usługi dostępu do Serwisu Użytkownikom (dalej jako „Usługa"). Poniżej opisujemy jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem Usługi, w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane. Polityka Prywatności zawiera także informacje na temat bezpieczeństwa danych naszych Użytkowników.

www.sprawdzeni.pl jest Serwisem, którego właścicielem i administratorem danych osobowych jest spółka GK BETA Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Biegańskiego 29/13, kod: 80-807, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców dla miasta pod numerem KRS: 0000555910, NIP: 5833179132 REGON: 361378718 (dalej : Administrator).

 1. Korzystając z naszego Serwisu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności i wyraża zgodę na zawarte w niej postanowienia. Polityka Prywatności może ulec zmianie w każdym czasie, zarówno w całości jak i w części, co niezwłocznie zostanie opublikowane w Serwisie. Z chwilą publikacji zmienionej wersji Polityki Prywatności staje się ona wiążąca.
 2. Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług.
 3. Serwis może gromadzić informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, oraz inne). Zgromadzone w ten sposób dane wykorzystywane są przez Administratora w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych.
 4. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis do przeglądarki Użytkownika identyfikujące go w sposób niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies są nieszkodliwe zarówno dla Użytkownika, jak też dla jego komputera oraz danych. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania przeglądarki w taki sposób by nie akceptowała plików cookies. Jednak może to utrudnić korzystanie z naszego Serwisu, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika, ani nie zawiera żadnych informacji, dzięki którym taka identyfikacja stałaby się możliwa. Gromadzimy te dane wyłącznie po to by stale móc podnosić jakość świadczonych przez nas Usług.
 5. Ustawa z dnia 26 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2021, poz. 576) zezwala na zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika pod warunkiem, że Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany.
 6. Jeśli Użytkownik korzysta z usług lub funkcjonalności Systemu wymagających udostępnienia informacji o swojej lokalizację, Administrator może gromadzić i przetwarzać informacje na temat rzeczywistego miejsca pobytu Użytkownika, takie jak sygnały GPS wysyłane przez jego komórkę. Może również stosować inne technologie umożliwiające określenie tej lokalizacji.
 7. Dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu posiadają jedynie zarejestrowani Użytkownicy. Rejestracja w Serwisie wymaga podania następujących danych:
  1. Adresu e-mail
  2. Imienia i nazwiska
  3. Połączenia z profilem w serwisie Facebook
 8. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO": informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest GK BETA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; ul. Władysława Biegańskiego 29/13, 80-807 Gdańsk, NIP: 5833179132, KRS: 000055591, adres e-mail: rodo@sprawdzeni.pl
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych Użytkownika przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.
  3. Administrator będzie przetwarzał dane Użytkownika w celu:
   1. zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. w sprawach marketingu bezpośredniego, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   3. w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO);
   4. w innym niż powyższe w związku z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli zgoda taka będzie wymagana. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona.
    Np. w tym celu można powiadomić Administratora za pośrednictwem poczty e-mail, wysyłając maila na adres: rodo@sprawdzeni.pl
    Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
  4. W zależności od sytuacji mogą zaistnieć inne podstawy wymienione w artykułach 6 i 9 RODO legalizujące przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
  5. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
  6. Ponadto dane Użytkownika mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem.
  7. Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata.
  8. Użytkownik posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Użytkownikowi przysługuje także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
  9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie danych osobowych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
  10. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania, w szczególności zrealizowania umowy czy wystawienia faktury.
  11. Dane osobowe Użytkownika nie będą udostępnione do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  12. Dane osobowe Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 9. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych. W tym celu należy powiadomić Administratora za pośrednictwem poczty e-mail, wysyłając maila na adres rodo@sprawdzeni.pl
 10. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości elektronicznych Użytkownikom.
 11. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji wiadomości (odpowiedni link znajduje się w każdej wiadomości).
 12. Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, tj. takich, które ukończyły 18 (osiemnaście) lat. Dokonując rejestracji w Serwisie, każdy Użytkownik oświadcza jednocześnie, że ma ukończone 18 lat.
 13. Osoby, które nie ukończyły 18-ego roku życia mogą korzystać z naszej strony za zgodą i pod nadzorem ich przedstawicieli ustawowych. Osoby małoletnie prosimy o nieudostępnianie ani nam ani naszym Użytkownikom i Uczestnikom, żadnych informacji, w szczególności danych osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować do naszych pracowników w zakładce Kontakt.

Sprawdzeni.pl zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie Serwisu w zakładce „Polityka prywatności", w związku z czym zalecamy naszym Użytkownikom i Uczestnikom bieżące odwiedzanie naszej strony internetowej i monitorowanie aktualności zasad korzystania z Serwisu.